Vår leveransmodell

Leverancemodel | EBBESEN activities

© copyright: EBBESEN activities Aps, 2016

LEVERANSMODELL: SYFTE OCH LEVERABLER

Vår modell är uppbyggd av tre faser. I korthet går modellen ut på att analysera nulägets förmågor, definiera en väl genomtänkt plan samt att därefter aktivitets-sätta den för att nå det önskade börläget.

 • Analysfasen – för att förstå styrker, svagheter och utmaningar.
 • Strategisfasen – för att definiera framgångsfaktorer, skapa. förståelse av vilka aktiviteter och förändringar som behöver uppnås.
 • Implementeringsfasen – för att implementera lösningförslaget och ansatsen.

Vår modell är helt adaptiv, den bygger på ett lärande och förståelse av nuläget för att bättre rustas med insikt om ett framtida börläge. Modellen skapar förutsättningar för att nå framgång genom att engagera interna team och skapa känsla för snabbhet. Tillsammans kommer vi lägga fram genomför- och hållbara lösningar.

ANALYSFASEN

Denna fas lägger grunden till förståelse av nuläget och skapar en plattform för att lyckas med nästkommande fas.

I analysfasen uppnår vi en gemensam nulägesbild avseende nedan faktorer:

 • Strategiska inriktningar, mål samt avgränsningar.
 • Resultat som skapas.
 • Tillgångar samt kompetens som generar resultat.
 • Faktorer som driver förändring i er organisation.

Tillsammans identifieras och finjusteras de styrkor som gör er organisation framgångsrik. Vi analyserar marknaden ni verkar inom samt identifierar de begränsningar som hindrar er utveckling. I denna fas inkluderas även analys av er befintliga produkt- och tjänsteportfölj, utvecklingsportfölj, samt era styrkor och förmågor inom organisationen. Detta syftar till att bättre förstår med vilka, var, när och hur ni kan bli en framgångsrik organisation.

Analysfasens huvudleverabler inkluderar:

 • Gemensam förståelse av de drivkrafter som ligger till grund för er nuvarande strategi. Exempelvis finansiella mål, pågående projekt- och förändringsprogram, etc.
 • Genomlysning av pågående och kommande aktiviteter, kopplat till organisationens förmåga att leverera dessa.
 • Inspirationsseminarier för att hämta idéer från andra organisationer och branscher.

STRATEGISKA FASEN

I den strategiska fasen stöder vi ert team att identifiera den nya målbilden och formulera en förändringsplan med en tydlig agenda.

Den strategiska fasen lägger grunden för att skapa resultat baserat på:

 • Ett tydligt definierat börläge med analys av de gap som måste överbryggas.
 • Interna drivkrafter och styrkor som kommer att driva förändringsresan.
 • Förutsättningarna inför transformeringen utifrån organisationskraven, förändringsplanen och de uppsatta målen.

I den här fasen identifierar vi förutsättningarna och lägger grunden för en lyckad förändring. Fokus kommer att ligga på den interna transformationen, men alltid med tydlig konsekvensanalys av externa effekter. Utfallet består av definierade sprintar till kommande förändringsplan som inbegriper processer, människor och teknologi.

Strategisk fasens huvudleverabler inkluderar:

 • Samsyn på önskat börläge och de gap som behöver överbryggas
 • En detaljerad förändringsplan
 • Tydliga kriterier för att uppnå kortsiktiga mål 

IMPLEMENTERINGSFASEN – DETALJERAD LÖSNING OCH SYNTES

I den detaljerade lösningen och syntesfasen kommer vi att leverera tydliga sprintar. Med ett agilt- och iterativt arbetssätt kommer vi tillsammans med er att implementera förändringsplanen. Efter varje sprint utvinner vi lärdomar och göra justeringar där det behövs inför kommande sprintar.

Varje sprint kommer att vara väldefinierad med förutsättningar, omfattning och mål.